ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMEEN 

Je maakt gebruik van de website en/of de mobiele app en/of sociale media accounts van het bedrijf, OISHII BUN B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, hierna ‚OISHII BUN®‘ of ‚wij‘ genoemd.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de onderstaande en gezamenlijk te noemen ‘Toepassingen’:

  • de website van OISHII BUN®, met name de website met de domeinnaam www.oishiibun.com (‘Website‘);

  • de ad hoc sites die tijdelijk online beschikbaar zijn voor promotionele acties (‘Ad Hoc Sites’);

  • alle huidige en toekomstige sociale media accounts van OISHII BUN® (‘Social Media’);

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de Toepassingen en de daaronder liggende pagina’s. Voor gebruik van de App gelden aanvullend tevens de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing die vóór het gebruik van de App geaccepteerd dienen te worden. Voor overige specifieke Toepassingen, bijvoorbeeld de bezorgservice, gelden overige aanvullende speciale voorwaarden, die je onder de betreffende link kunt vinden.

Lees de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden goed door voordat je gebruik maakt van de Toepassingen. Door gebruik te maken van de Toepassingen verklaar je zonder enig voorbehoud of beperking akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Indien je niet akkoord kunt gaan met deze Algemene avoorwaarden, verzoeken wij je de Toepassingen niet te gebruiken.

INHOUD EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN 

De volledige inhoud van de Toepassingen is vrijblijvend en niet-bindend en slechts bedoeld voor informatieve doeleinden. OISHII BUN® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de inhoud of de volledige inhoud zoals verspreid via de Toepassingen, zonder nadere aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of voorgoed te beëindigen. 

 

OISHII BUN® aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie verspreid via de Toepassingen. De aansprakelijkheid van  OISHII BUN® materiële of immateriële schade die door het gebruik of niet-gebruik van de via de Toepassingen aangeboden informatie c.q. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie is veroorzaakt, is uitgesloten, voor zover dit niet in strijd is met de wet.

Het gebruik van de Toepassingen is volledig voor jouw eigen risico. Het downloaden of ontvangen van inhoud in verband met de Toepassingen gebeurt volledig voor eigen risico en je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor schade aan enig apparaat, verlies van gegevens of overige schade als gevolg van het downloaden van inhoud of andere transacties met betrekking tot het gebruik van de Toepassingen, voor zover uit onderstaande aansprakelijkheidsbepalingen niet het tegenovergestelde blijkt. 

VERWIJZINGEN, LINKS, POSTS EN INHOUD VAN DERDEN 

Hoewel er een zorgvuldige controle op de inhoud plaatsvindt, kan OISHII BUN® niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte verwijzingen via de Toepassingen naar websites, apps en/of andere inhoud die eigendom zijn van derden (‘gelinkte pagina’s). Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is uitsluitend de betreffende eigenaar verantwoordelijk. De algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze derden zal daarop van toepassing zijn. Lees deze goed door.

OISHII BUN® verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment dat de link tot stand kwam geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. OISHII BUN® heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud en het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert OISHII BUN zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na de totstandkoming van de link zijn gewijzigd.

De gelinkte pagina’s heeft onder andere doch niet uitsluitend betrekking op alle bijdragen van derden in de door OISHII BUN® samengestelde gastenboeken, discussieforums, hyperlinks, mailinglists en alle vormen van databases waarop externe schrijfrechten van toepassing zijn. Uitsluitend de aanbieder van de gelinkte pagina’s waarnaar verwezen wordt c.q. die de betreffende posts of inhoud heeft geplaatst is aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de daar aangeboden informatie. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

OISHII BUN® heeft het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteurs- , merk- en octrooirechten met betrekking tot alle teksten, namen en benamingen van producten en Toepassingen, software, downloads, afbeeldingen, logo’s en letters, video’s en geluiden. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. 

 

Alle merknamen voor producten en Toepassingen, alsmede de handelsnamen zijn het eigendom OISHII BUN ® resp. OISHII BUN BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OISHII BUN BV mogen deze handelsnamen en/of merknamen niet gepubliceerd worden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.
 

Zonder dat wij uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend, is het anders dan voor persoonlijk gebruik, niet toegestaan om geheel of gedeeltelijk de inhoud van onze Toepassingen te kopiëren, te gebruiken, te wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen te verhandelen of te reproduceren, dan wel op te nemen in enig ander werk, dan wel voor commerciële doeleinden in te zetten. Iedere in dit kader wel door OISHII BUN® toegestaan gebruik mag slechts door jou worden gebruikt ten behoeve van informatieve doeleinden en met een ‘copyright-vermelding‘ in alle kopieën: OISHII BUN®. Alle rechten voorbehouden.

 

Indien enige software via de Toepassingen wordt gedownload, blijven de software en alle bestanden en afbeeldingen die tot die software behoren of die door de software worden gegenereerd en alle met de software verband houdende gegevens eigendom van OISHII BUN®. OISHII BUN® geeft de gebruiker uitsluitend het recht om de software te gebruiken voor eigen persoonlijk gebruik van de Toepassingen. OISHII BUN® behoudt het volledige en onbeperkte auteursrecht en/of overige rechten op de software. Het is niet toegestaan deze door te geven, te verkopen, te ontsleutelen, om te zetten, er reverse engineering op toe te passen of in welke andere vorm ook te gebruiken.

 

Uit niets dat via de Toepassingen wordt verspreid mag jij als gebruiker enige licentie of enig recht op gebruik afleiden van afbeeldingen, teksten, logo’s, dan wel handels-, woord-, dienst- of beeldmerken. Ieder gebruik en/of misbruik zonder toestemming van OISHII BUN® is strikt verboden.

 

AANSPRAKELIJKHEID 

OISHII BUN®, waaronder mede begrepen de aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen en ondergeschikten en niet-ondergeschikten, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade van de gebruiker van de Toepassingen, hoe de schade ook is genaamd, direct of indirect, gederfde winst en andere vermogensschade daaronder begrepen. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid door OISHII BUN®, haar bestuurders of leidinggevenden, dan wel op grond van de wet niet is toegestaan. Een eventuele dwingende aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

 

OISHII BUN® kan behoudens het voorgaande op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zover schade zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de Toepassingen, dan wel het toepassen, gebruiken, of handelen conform de inhoud zoals vermeld via de Toepassingen. Ongeacht of de Toepassingen of de inhoud daarvan niet juist, volledig, foutloos, actueel en/of virusvrij is. 

PERSOONSGEGEVENS 

Bij het gebruik van onze Toepassingen kan het zijn dat je zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan wel bepaalde (persoons)gegevens van jou worden geregistreerd. Met het gebruik van onze Toepassingen stem je ermee in dat OISHII BUN® jouw persoonsgegevens gebruikt en deelt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Wij raden je dan ook aan onze Privacyverklaring goed door te lezen.

MEDEDELINGEN 

Indien je een vraag, opmerking of klacht hebt, kan je ons schriftelijk in de Nederlandse taal onder vermelding van naam en e-mailadres berichten via de volgende contactgegevens:

 

OISHII BUN BV
Amstel 91d
1018EL Amsterdam
Nederland
E-mail: info@oishiibun.com

DIVERSEN 

OISHII BUN® houdt zich het recht voor, om op elk moment, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving, wijzigingen in haar Toepassingen en/of de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. 

 

Indien enige bepaling in de Algemene of Bijzondere Gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In de plaats van de niet geldige bepaling komen de Partijen een vervangende bepaling overeen die met het doel van de afspraak overeenstemt of deze zo dicht mogelijk benadert en die de partijen ook gekozen hadden als ze hadden geweten van de ongeldigheid van de bepaling. Hetzelfde geldt voor lacunes.

Op de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en jouw gebruik van onze Toepassingen is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met onze Toepassingen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank NH Noord Holland Amsterdam tenzij dwingend rechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

logo-01.png